HCMMAIL coi trọng vấn đề riêng tư của bạn. Xin đọc phần sau đây để tìm hiểu thêm qui định về sự riêng tư của chúng tôi.

Nội Dung của Qui Định về Sự Riêng Tư

 • Phần Qui Định về Sự Riêng Tư này trình bày về việc chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập được khi bạn ở trong trang web HCMMAIL.

  Việc Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin

  • Chúng tôi thu thập các thông tin có thể nhận dạng cá nhân khi bạn đăng ký sử dụng HCMMAIL .
  • Chúng tôi cũng tự động nhận được và ghi lại các thông tin trong các tập tin ghi chép trong máy chủ của chúng tôi từ cửa sổ trình duyệt của bạn, trong đó bao gồm địa chỉ IP của bạn.

  Tiết Lộ và Chia Sẻ Thông Tin

  • Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin có thể nhận dạng cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác.
  • Chúng tôi sẽ gửi các thông tin nhận dạng cá nhân về bạn cho các công ty hoặc các cá nhân khác trong trường hợp:
   • Chúng tôi được bạn đồng ý cho tiết lộ thông tin đó;
   • Chúng tôi cần tiết lộ thông tin của bạn để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu;
   • Chúng tôi tuân theo các trát lệnh. lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý; hoặc
   • Chúng tôi thấy rằng các hành động của bạn trên các trang web của chúng tôi là vi phạm

  Bảo Mật

  • Thông Tin của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để bảo đảm sự riêng tư và an toàn cho bạn.

  Các Thắc Mắc hoặc Góp Ý xin vui lòng gửi thư về hộp mail thienkim@hcmmail.vn